L’any que hem viscut agitadament

Luís Ángel Fernández Hermana - @luisangelfh
23 octubre, 2018
Editorial: 249
Fecha de publicación original: 9 enero, 2001

El que està fet, ja és fet, i per al que hemde fer prendrem consell

Han passat cinc anysdes que va aparèixer el primer editoriald’en.ed.ando. Ara podria repetir moltes de les cosesque vaig escriure l’any passat en aquestes datesper anunciar que entràvem en el nostre cinquèany (vegeu “Sortimde la Xarxa”). Però quan donem un copd’ull enrere, el 2000 ha resultat ser sens dubteel període més dens i ric en la curtahistòria d’aquesta revista. És comsi ens haguéssim ficat en una coctelera queno ha parat de moure’s i de crear combinacions degustos i colors molt diferents. Si acceptem queels quatre anys anteriors equivalen als clàssicsset d’Internet, el 2000 n’ha condensat tants queen perdem el compte. Aquest és un dels motiuspels quals hem decidit que la versió 4.0l’havíem d’estrenar avui. Aquí hicomençarem a plasmar aquest procésde maduració tan intens que ens ha allunyattant d’aquell primer editorial de l’any 1996 i,al mateix temps, ens ha permès plantar tantescoses noves a la Xarxa.

Sentim com si en dotze mesos haguéssimpassat diverses adolescències, joventutsi fases adultes, amb casaments, divorcis, canvisde religió i d’altres metamorfosis incloses.Tot el que ha passat ens fa esdevenir un testimonimés del fet que ningú no pot diralegrement “a Internet això és aixíi aixà”. O, dit d’una altra manera, enscorrobora la importància d’analitzar ireflexionar sobre les tendències de laXarxa, una activitat que constitueix el codi genèticd’en.red.ando.

Els canvis van començar ben aviat. Vàreminaugurar l’any essent tres persones a en.red.ando,i ara som al voltant de la dotzena i mitja. Entreaquestes dues quantitats hem invertit un esforçconsiderable en crear l’estructura bàsicad’una empresa d’Internet, tant des del punt devista humà com des del tecnològic.No ha estat fàcil en cap dels dos àmbits.Ampliar la cultura de la revista des d’un gruptan reduït a un equip tan ampli i diversen tan poc temps ha comportat un enriquiment extraordinarii… tensions considerables. Apart de continuaramb la nostra política de publicar contingutspropis, originals, elaborats exclusivament pera en.red.ando, en pocs mesos vàrem posaren marxa dos en.medi@, els espais virtuals dedebat i creació de comunitats de coneixementque ja havíem iniciat el mes de febrerdel 1999 amb l’en.medi@ d’en.red.ando. Un d’ells, en.jornad@,dedicat a les tecnologies de la informacióde pròxima generació. L’altre, Liderarte,dedicat a debatre el canvi personal i la presade decisions en un món tan canviant comel que ens ha ticat a la rifa viure.

Sovint ens han demanat quin és el secretque aquestes comunitats virtuals funcionin ambun nivell de qualitat tan inusitat a la Xarxa.El secret, per descomptat, no és solamenttenir-ne cura mitjançant un equip de moderadors,encara que aquesta en sigui una part fonamental.De fet, passa més o menys una cosa semblantamb moltes llistes de distribució moderades.Però els resultats no són pas elsmateixos. Per a nosaltres, el treball intern d’aprenentatgei sistematització d’aquesta tasca de gestiódel coneixement en xarxa és tan o mésimportant. Dediquem molt de temps a fer tallersde treball, en el quals hi participa quasi total’empresa, en els quals estudiem, analitzem ireconsiderem tan sovint com calgui la conducciódels en.medi@. Això ens ha permèsdesenvolupar una metodologia innovadora capaçd’aconseguir els objectius fixats. No es tracta,doncs, de posar en marxa un fòrum mésperquè els usuaris discuteixin sobre elque els vingui de gust.

En un temps relativament breu, els nostres perfilsprofessionals s’han vist sotmesos a la prova intensad’aprendre a conduir aquests espais virtuals apartir de la comunicació generada pelsmateixos usuaris. La nostra incidènciacom a gestors, les aportacions que fem de materialdes de diferents perspectives, i la manera quetenim de compartir el coneixement generat en elsdiferents espais ens han situat en una posicióprivilegiada en el procés de creacióde xarxes de gestors de coneixement en xarxa.Això és el que complica extremadamentla possibilitat de reproduir en.medi@ “simplementobrint una llista de distribució i posant-hial capdavant un bon moderador”. Actualment disposemde diversos exemples d’aquesta mena de fòrumsa la Xarxa, en els quals hom hi ha invertit unabona pila de milions, i això no obstants’esllangueixen com dinosaures desprésdel meteorit.

Des d’en.red.ando hem mantingut reiteradamentque el gran canvi que Internet proposa rau enla possibilitat de participar i interactuar. Isi totes dues coses s’esdevenen en un entorn virtualpropici, els sistemes d’informació creixeni s’enriqueixen. Els resultats són araa la vista: en.medi@ proposa una nova manera d’organitzarel treball en xarxa, d’extreure el talent individuali aprofitar-lo en una plataforma col.lectiva d’intel.ligènciadistribuïda en xarxa. Així hem posatcom a centre de les nostres preocupacions el queens sembla que serà el tema central dela Societat de la Informació: la generaciói gestió d’informació i coneixementen un entorn compartit de comunicació.

L’espai d’en.jornad@ va funcionar com a faseonline de la IJornada en.red.ando, que va tenir lloc el28 d’octubre. En aquest acte vàrem tenirl’oportunitat de donar un cop d’ull al futur dela Xarxa en presentar un conjunt de sistemes avançatsper visualitzar grups complexes d’informació.De la Jornada en van restar moltes coses, algunesd’intangibles com les amistats entranyables quevàrem establir amb els ponents de l’esdeveniment(Lantrip, Martí, Vogel, Rao), d’altresde tangibles, com l’arbre hiperbòlic tansorprenent de l’empresa Inxight que des d’avuidibuixa les rutes del mapadel nostre web en la versió 4.0. Apoc a poc ho anirem “domant” tot plegat fins queesdevingui una eina imprescindible per a aquellsque consulten els nostres arxius.

La versió 4.0 d’en.red.ando ésen el que podríem anomenar la fase beta.El vessament de tot el contingut d’en.red.andoa bases de dades encara requerirà una micade temps. Però la nova estructura escampadaen diversos webs –la revista, l’empresa, en.medi@,els nodes i l’arxiu– apunta tant a la diversificaicóde les activitats com a l’orientació del’empresa en el mercat de la informació.Algunes parts ja funcionen d’acord amb el queserà el producte final, com passa a baraz@,l’en.medi@ que hem desenvolupat per al Màsteren Comunicació Digital en.red.ando,una altra de les iniciatives que vàremposar en marxa l’any passat i que el mes de marçrellançarem amb la segona edició,amb la qual esperem satisfer la demanda que ensarriba des de l’Amèrica Llatina.

Tot això que us explico no hauria estatpossible sense el recolzament tan fantàsticde l’equip que hem anat consolidant al llarg del’any passat. Les coses han anat tan de pressaque alguns ja no són amb nosaltres. Altragent continua mostrant un fervor tan gran pelprojecte d’en.red.ando que són la nostramillor garantia d’èxit. A tots ells, ia tots els que ens heu seguit durant aquests anys,us dediquem la festadel 12 de gener en la qual, com sempre, primeramentdiscutirem una estona sobre això i allòde la Xarxa. I després farem uns gots perrefrescar les idees. Perquè encara ensqueden moltes coses per fer i les volem fer ambvosaltres. I amb aquells que consideren que ensmereixem ser entre els “500 espanyols méspodersos”, segons l’enquesta que va publicar eldiari El Mundo el 7 de gener. Perquè, pera nosaltres, el secret del poder rau en crearxarxes amb vosaltres.

Ah! Qui no pugui venir a la festa, que no s’amoïni! LaMalla retransmetrà el debat per TVa través d’Internet i després enpublicarà una versió audiovisualal seu web.

print